Stadgar

Stadgar för Club Azzurri

Italienska kulturföreningen, i Stockholms län.

   

 1. Föreningens namn är Club Azzurri och bildades 27 januari 1986 i Botkyrka kommun. 
 2. Föreningens syfte är i första hand att ge möjligheter för alla sina medlemmar att bevara och utveckla sitt språk, sin kultur och sina traditioner. 
 3. Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden.
 4. Föreningen skall vara ideell.
 5. Föreningen skall ha sitt säte inom ordförande kommun.
 6. Varje medlem skall betala en årlig medlemsavgift som bestäms vid årsmötet.
 7. Styrelsen skall bestå av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare två ledamöter och suppleanter. Styrelsemedlemmarna skall ha en mandatperiod på 2 år, förnybar.
 8. En revisor ska utses av medlemmarna på ordinarie föreningsstämma.
 9. Alla betalande föreningsmedlemmar över 18 år har rösträtt.
 10. Kallelse med dagordning till årsmöte skall skickas via e-mail en månad före sammanträdet.
 11. 51% majoritet av medlemmarnas röster erfordras för stadgeändring vid årsmötet.
 12. 51% av styrelsemedlemmarna måste vara närvarande för att styrelsen skall kunna fatta beslut.
 13. Medlem av föreningen kan varje person bli som är intresserad av föreningens målsättning. 

 Vid protokollet   Maria Matteoni                                   Justerare Britt Aguggiaro